ನುಡಿ ಕನ್ನಡ, ಬರೆ ಕನ್ನಡ

KSS Sahithya

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಧಿ

ಸ್ಯಾಕ್ಕ್ರಮೆಂಟೊ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಧಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ
ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15ರ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಮಂತ್ರಣ.

https://tinyurl.com/kssliterature

ನಿಯಮಗಳು :

  1. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
  2. ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಹೆಸರು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತುಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು.
  3. ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, PDF ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
  4. ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.